مقالات تخصصی

اکوسیستم کسب وکار چیست ؟

اکوسیستم

اکوسیستم کسب وکار چیست ؟

برای تعریف اینکه اکوسیستم کسب وکار چیست ابتدا باید با مفهوم اکوسیستم آشنا شویم.تعریف ساده اکوسیستم یک مجموعه از موجودات زنده و غیر زنده در کنار هم و تاثیرات هم که یک سیستم را تشکیل می دهند.تاریخ تعریف اکوسیستم به هشتاد سال قبل برمی گردد و اولین بار یک گیاه شناس این تعریف را مطرح کرده است.

اکوسیستم شامل تعاملات بین ارگانیسم ها و بین ارگانیسم ها با محیط می باشد.

در این تعاریف اکوسیستم به این صورت شرح داده می شود که هر موجود زنده خود یک سیستم کوچکتر است،و موجودات زنده در کنار هم با هم تعامل داشته و ارتباطات قوی ایجاد می کنند و به طور کلی اشکیل یک سیستم بزرگتر و اکو سیستم می دهند.

اکوسیستم از مفاهیم زیست شناسی گرفته شده است،در اکوسیستم مجموعه اجزا هم منابع مورد نیاز خود را تامین می کنند و هم منابع اجرا دیگر و به این شکل این تعاملات وجود دارد.

از این مفاهیم به مرور اکوسیستم وارد مباحث بازرگانی،تجارت و کسب وکار شدو مفاهیم مانند اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم نوآوری، اکوسیستم دیجیتال، اکوسیستم کسب و کار و … تعریف شد.

در ایران نیز در سال های اخیر با توسعه مفاهیم کارآفرینی و زیاد شدن رویدادهای استارت آپ ویکند،مفهوم اکوسیستم زیاد استفاده شد و معادل بومی زیست بوم را هم به عنوان فارسی آن در بعضی از رویداد ها و منابع علمی استفاده می کنند.

اکوسیستم های چه طبیعی باشند مانند موارد متعدد در زیست شناسی و چه غیر طبیعی مانند کسب وکار،کارآفرینی و… بسیار به هم شبیه بوده و در همه آنها دارای یک مکانیزم تامین منابع و ایجاد یک خروجی است.

پس اکوسیستم کسب وکار تعریف ساده ای دارد، مجموعه ای از کسب وکار ها و صنایع مختلف که با هم در تعامل بوده و در بقای هم دیگر موثر هستند.در جهان پیچیده کسب وکار این مفهوم بیشتر یک تغییر دیدگاه و نگرش به حوزه کسب وکار نی باشد.

فضای فعالیت سازمانها امروزه در یک اکوسیستم کسب وکار است،اکوسیستمی شامل اعضای مانند تولید کنندگان، مشتریان، انجمن ها، سندیکاها، تامین کنندگان، دولت و سایر ذینفع ها.ارتباطات و تعاملات پیچیده ای بین اعضا اکوسیستم وجود دارد و برای بالابردن بهترین خروجی و کسب بهترین نتیجه به این ارتباطات و تعاملات در اکوسیستم مربوط می باشد.

در واقع این رویکرد برای صاحبان کسب وکار یک تغییر رویکرد و نگاه است که مدیران با دیدگاهی باز به تغییرات محیطی نگاه کرده و به آنها پاسخ مناسب دهند، ودر شرایط و فرایندهای خود نیز تغییر ایجاد کرده و سیستم های کسب وکار خود را نیز طراحی کنند.

 

 

درباره نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه